1. همواره حق با مشتري است
2. كليد رمز موفقيت شركت رضايت مشتري است
3. پايبندي به اصول اخلاقي و صفات معنوي در هر شرايطي
4. نظم، وقت شناسي، دقت، مهارت و آمادگي براي ارائه خدمت به مشتري
5. تاکيد بر خرد جمعي، خودباوري و شايسته سالاري
6. فرهنگ پاسخگويی در مقابل مشتري
7. در نظر گرفتن مصالح مشتري و امانتداری
8. صداقت، رعايت احترام، ادب، نزاكت، عدالت و انصاف
9. همکاري مبتني بر صميميت و اعتماد متقابل
10. رقابت سالم با رقبا
11. قانون مداري
12. به کارگيري دانش و تکنولوژي در مقاصد انسان دوستانه
13. اعضا و پرسنل شركت به عنوان ارزشمندترين منابع شرکت هستند
14. پذيرش هر گونه انتقاد، اظهارنظر و پيشنهاد از سوي همكاران و مشتريان