مطمئناً موفقيت مادي شركت مورد توجه است ولي ما آنرا وسيله اي براي تامين اهدافي گسترده تر ميدانيم.
1. تداوم شركت
2. تداوم ارتباط شركت و مشتريان
3. حضور در عرصه رقابت جهاني در توليد نرم افزار
4. تلاش در جهت اجراي دولت الکترونيک در کشور
5. بهبود مستمر در فرآيند ها و خدمات
6. پاسخگويي به مشتريان
7. اتمام کارها دقيقا در زمان توافق شده
8. حفظ کيفيت و به کارگيري استانداردهاي جهاني در توليد
9. انتقال دانش و تجربه کسب شده به محافل علمي و تخصصي کشور
10. اشتغال زايی
11. پرورش نيروي انساني توانمند و خودکار
12. ايجاد روحيه کارگروهي در سازمان
13. تاکيد بر خلاقيت و نوآوري
14. تلاش در راستای کاهش قيمت تمام شده محصولات و خدمات