نرم افزار حمل و نقل کریری شرکت آمال پویان که انواع حمل و نقل جاده ای ، هوایی، دریایی و ریلی را پوشش می دهد و برای شرکت هایی که خدمات کریری به تنهایی و یا خدمات کریری و فورواردی انجام می دهند مناسب می باشد 

برخی از قابلیتهای این سیستم :

- مدیریت کامیونهای ملکی شرکت 

- مدیریت زمانی کامیونهای ملکی برای استفاده مناسب از آنها

- مدیریت کامیونهای متفرقه و تحت پوشش شرکت

- مدیریت رانندگان 

- مدیریت راهنامه ها -CMR (خرید راهنامه ، بیمه راهنامه ، پخش آن به نمایندگی ها ، مصرف راهنامه ، رسید راهنامه، تسویه راهنامه)

- مدیریت بارگیری ها 

- مدیریت کالاهای بارگیری شده

- پرینت راهنامه و بارنامه ها